Đăng ký tài khoản

* Có thể nhập tên con và ngày sinh viết liền không dấu

* Mật khẩu bao gồm 6 ký tự trở lên viết liền

* Số điện thoại của phụ huynh

Phần mã dưới tấm phủ bạc trên thẻ gửi về cho phụ huynh. Không bắt buộc phải điền khi bạn chỉ đăng ký tài khoản.

Đăng nhập